Natura 2000

 Okolice Trzebienia są atrakcyjna pod względem walorów przyrodniczo-krajobrazowych, ponieważ w tym rejonie znajdują się obszary włączone w       Natura 2000.
- Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 ,,Bory Dolnośląskie". Obszar ten stanowi jeden z największych kompleksów leśnych Polski. Występują tu zwarte drzewostany sosnowe z ubogim podszytem. W bardziej żyznych rejonach występują bory mieszane i liściaste. W okresie lęgowym występują m.in. bielik, bocian czarny, cietrzew, dzięcioł zielono siwy, głuszec i sóweczka.
- Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 ,,Wrzosowiska Przemkowskie". Obszar obejmuje rozległe wrzosowisko na dawnym poligonie otoczone borami sosnowymi. Występują tu dobrze wykształcone wydmy śródlądowe i piaszczyska.
- Specjalny Obszar ochrony ,,Żwirownie w Starej Olesznej". Leży na lewym brzegu Bobru, pomiędzy korytem rzeki, wsią Stara Oleszna i Kolonią Trzebień Mały. Jest to teren dawnej żwirowni. W wyniku zalania wyrobisk powstały tu trzy niewielkie stawy, otoczone hałdami, pokrytymi częściowo lasem, częściowo zaś murawami napiaskowymi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz